ඔව්

නැතPrimary Condition: ප්‍රධාන කොන්දේසිය

If admitted to the retreat, the teacher at Nisala Meditation Centre would require you to accept his recommendation in your own teaching of meditation/spiritual practices on others. This might include limiting or altogether giving up teaching certain methods of meditation/spiritual practices that you already teach or intend to teach until such time the teacher would consider necessary.

ඔබේ අයදුම්පත අප අනුමත කර ඔබ නිසල භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ භාවනා වැඩසටහනකට සහභාගී වීමට අවසර ලද හොත් නිසල භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන කර්මස්ථානාචාරීන් විසින් පනවන භාවනා ක්‍රමවේදයන් පමණක් ඒ ආකාරයෙන්ම ඉගැන්වීමට ඔබ එකග විය යුතුය. මේ අනුව දැනටමත් ඔබ උගන්වන භාවනා ක්‍රමවේදයන් වෙනස් කර හෝ සීමා කර හෝ කර්මස්ථානාචාරීන් ඔබ යම් ක්‍රමවේදයන් ඉගැන්වීමට සුදුසු යැයි සලකා අවසර දෙන තෙක් එකී ඉගැන්වීම සිදු නොකිරීමට හෝ සිදුවිය හැක.


Are you willing to accept the recommendation of the teacher at Nisala in your own teaching?

ඔබ එලෙස නිසල භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධාන කර්මස්ථානාචාරීන්ගේ ලිඛිත පැනවීම පරිදි අනාගතයේ ඔබගේ භාවනා ඉගැන්වීමට එකග වේද?